ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮಾಹಿತಿ. Rain weather today at my location

Rain weather today at my location

ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳ ಮಳೆ ಮಾಹಿತಿ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ. rain weather today at my location