ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು 25 ಲಕ್ಷ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಹಾಯಧನ. Land purchase scheme

Land purchase scheme

ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ sc st ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ. land purchase scheme

ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಖರೀದಿಸಲು 3,00,000 ಸಹಾಯಧನ. Vehicle subsidy scheme in karnataka.

Vehicle subsidy scheme in karnataka

ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು vehicle subsidy scheme in karnataka ಯೋಜನೆ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.