ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಹಣ ಬರಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Ration card ekyc

Ration card ekyc

ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ekyc ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲವೇ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಹಣ ಬರಲ್ಲ. ration card ekyc

ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಕಾರಣಗಳು. Anna bhagya amount

Anna bhagya amount

ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಕಾರಣಗಳು. anna bhagya amount