ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ. Ration card and aadhar card link

ration card and aadhar card link

ರಾಜ್ಯದ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ration card and aadhar card link

ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಕಾರಣಗಳು. Anna bhagya amount

Anna bhagya amount

ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಕಾರಣಗಳು. anna bhagya amount