ರೈತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ , ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ 7 ಘಂಟೆ ಕರೆಂಟ್. Farmer electricity

Agriculture farmer electricity

ರೈತರಿಗೆ ಗುಡ್ news, ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳಿಗೆ 7 ಘಂಟೆ ಕರೆಂಟ್. farmer electricity