ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು 25 ಲಕ್ಷ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಹಾಯಧನ. Land purchase scheme

Land purchase scheme

ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ sc st ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ. land purchase scheme