ನವೋಧ್ಯಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರಿಗೆ 50% ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ. Agriculture startup scheme

Agriculture startup scheme

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು 50% ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ. agriculture startup scheme karnataka

ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಪಡೆಯಲು 50000/- ಸಹಾಯಧನ. ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ sewing machine loan

Sewing machine loan

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಸಾಲ, sewing machine loan