ಚಂದ್ರನಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ ಚಂದ್ರಯಾನ – 3 vikram lander : ಬೂಮಿಗೆ ವಾಪಾಸ್ ಬರುತ್ತಾ?

Vikram lander

ಚಂದ್ರನಾ ಮೇಲಿಂದ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 vikram lander 40cm ಎತ್ತರಕ್ಕೆ lift ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ.