ದ್ವಿಚಕ್ರ, ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ HSRP NUMBER PLATE ಕಡ್ಡಾಯ, ಇನ್ನು 4 ದಿನ ಬಾಕಿ.

Hsrp number plate

ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ hsrp number plate ಅಳವಡಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ, ಇನ್ನೂ 4 ದಿನ ಗಡುವು.