ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಪಡೆಯಲು 50000/- ಸಹಾಯಧನ. ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ sewing machine loan

Sewing machine loan

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಸಾಲ, sewing machine loan