ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಉಚಿತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. Dairy farming and vermicompost manufacturing training.

Dairy farming and vermicompost manufacturing training

ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ.