ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಘೋಷಣೆ…? ನಿಜಾನಾ ಸುಳ್ಳಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. Crop loan waiver

Crop loan waiver

ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜ ಮಾಹಿತಿ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ನಿಜಾನಾ? ಸುಳ್ಳಾ?