126 ಕೋಟಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Crop insurance status

Crop insurance status

126 ಕೋಟಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ, crop insurance status