ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ. Heavy rainfall in karnataka

Heavy rainfall in Karnataka

ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ, heavy rainfall in Karnataka. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಮಳೆ