ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ. Ration card and aadhar card link

ration card and aadhar card link

ರಾಜ್ಯದ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ration card and aadhar card link