ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3 ದಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ. Mansoon rain

Mansoon rain

ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಮಾಹಿತಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದಿನ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ. mansoon rain