ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ. Heavy rainfall in karnataka

Heavy rainfall in Karnataka

ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ, heavy rainfall in Karnataka. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಮಳೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3 ದಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ. Mansoon rain

Mansoon rain

ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಮಾಹಿತಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದಿನ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ. mansoon rain