ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂದರೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ

ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ವು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು,( pests ) ರೋಗಗಳು( diseases ) ಅಥವಾ ಇತರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ವೈಫಲ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ( financial ) ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಈ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ … Read more