ನವೋಧ್ಯಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರಿಗೆ 50% ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ. Agriculture startup scheme

Agriculture startup scheme

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು 50% ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ. agriculture startup scheme karnataka